gallery/logoosa1 copy
gallery/logoosa2
gallery/logoosa3-3
gallery/raamatukoja logo copy
gallery/kaarmaiimustririba

pILDIKESI PÜHA KIHELKONNAST

 

Püha kihelkonna aja-, elu- ja kultuurilugu oli laiali-pillutuna raamatutes, arhiivides, kroonikates, vanades ajalehtedes, inimeste kirjalikes ning suulistes mälestustes ja mujal. See vajas kokku-kogumist, süstematiseerimist, täpsustamist, toime-tamist, piltidega rikastamist, kirjastamist. Autorina olen aastaid sellega tegelnud ja ettevõtmine ei tundunudki esialgu raske, sest Püha kihelkond polnud väga suur. 
Kõik teavad Kaali järve ja meteoriidikraatreid, nendega seotud mõningaid legende, Püha kirikut ja veel midagi, kuid see on vaid väike osa tegusast Pühast. Tähelepanu väärivad rahvahariduse edendajad ning koolid, nende hulgas Kõljala Põllunduskool, Pihtla kurttummade kool, juustu-tööstus (hr Schlup) ja piimandus, Sandla seemne-viljaühisus (hr Sikk), seltside Kevade ja Harjutaja algatamine, Saaremaa Aleksander Sannik (Ure Alleks) alias Saaremaa Suur Tõll, kirikud ja usulahud, külaelu.

728-leheküljelise raamatu soodushind 20 EUR (hind enne 25 EUR).

 

Palun saata  tellitava raamatu nimetusega e-mail aadressile:

anne.trei@mail.ee 
Võimalik tellida ka telefonil  55 684 115

 

 

Väikese väina tamm

Ükski raamat ei sünni ainult ühe inimese tööna, eriti kodu-uurimuslik. Siinkohal tahan tänada Heldi Koppel-Lemberit, kes otsis välja hulga ajaloolisi fotosid (Sagariste küla, Peeteli palvemaja, Kaali kool), suguvõsauurimusi ja toetas igati seda ettevõtmist.

Mõned kaasaaitajad ei jõudnudki raamatut ära oodata, sest nende eluks antud aeg sai otsa – Urve Tang, Ernst Nõmm. Koos Urvega valisime tema suurest fotokogust pilte Kõljala Põllutöökoolist, külaelust, põllupidamisest, loomakasvatusest ja Reo, Ilpla, Pihtla küladest.

Pilte lubasid kasutada Janne Sepp, Liilia Lember, Matti Mägi, Anastassia Rahnik, Aavo Viil, Aino Viil, Helgi Rebbas Pihtlast, Aili Maide, Tiiu Vaiksaar Kõljalast, Margus Tang, Esta Ots Kaalist, Lehte Pihl Sepa külast, Kalle Kesküla Nasvalt Ervin Paiste Tallinnast. Abistajaid oli teisigi:  Ilse Au, Ain Vares, Kalvi Trei, Ene Nõmm, Katrin Trei. Tänusõnad ka Saaremaa Muuseumi Arhiiv-raamatukogu töötajatele.

Helgi Rebbase isa Johannes Tuisk on uurinud Pihtla piimandust ja koostanud ulatusliku suguvõsa kroonika. Tema uurimustöödest sain palju materjali valgete lehekülgede täitmiseks. Aili Maide Kõljalast Nardlaselt andis kasutada oma õe Lembi Lember – Saksakulmu poolt kirjutatud küüditamisteemelise jutustuse ”Kannatuste rada”, milles on arvukalt Lembi poolt kirjutatud luuletusi. Püha raamatus on tööka Nardlase Sassi töömeheelust  haaravaid pilte. Anastassia Rahnik oli koos tütre Tiiuga  valinud pilte Pihtla kaubandusest, tuletõrjest ja külaelust.

Aavo Viili ja tema lahkunud ema Aino Viili arvukatest albumitest sain pilte ise valida, seal oli lausa fotokroonika, kuna Aino  kadunud abikaasa Arnold Viil tegeles fotograafiaga.  Samal ajal piimanduses töötades jäädvustas ta väga olulisi ajaloolisi hetki, näiteks kuidas punavoor möödub Vätta meiereist. Aavo Viili lahkel loal kasutasin tema ema albumitest ka Hõbeniku ja Pihtla külaelu kajastavaid pilte. Neid vaadates tundus, et kõik lõbusam ja ilusam on olnud enne meid.

Kuna autor Anne (Heinmets) Trei ise on 60ndatel aastatel Pihtla koolis töötanud, siis ka minu  fotokogu piltidest on saanud minevik, mis kajastub raamatus.